Integrovaný systém řízení AROMA

Politika integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti výroby potravin a environmentu ve společnosti Aroma Praha, a.s

 

Akciová společnost Aroma Praha jako výrobce vonných a chuťových látek navazuje na více než stoletou tradici tohoto oboru v českých zemích započatou již v roce 1882. Základ stávajícího podnikatelského uskupení vznikl začátkem 50. let 20. století pod hlavičkou Tukového průmyslu, ze znárodněných firem „František Židlický, první lučební továrna ve Vysočanech“, „Hynek Strnad, výroba likérů“ a Schimmel and Co. V rámci privatizace pak vznikla vyčleněním ze státního podniku ASTRID samostatná akciová společnost. V současné době společnost Aroma Praha, a.s. tvoří spolu se společností Aroco, spol. s r.o. výrobní skupinu koncernového typu.

V rámci své dlouholeté výrobní tradice je Aroma Praha, a.s. významným producentem vonných a chuťových látek, tj. aromat, trestí, emulzních bází, cukrářských past, ochucovacích směsí, potravinářských barev, syntetických vonných látek a parfémových kompozic pro potravinářský, kosmetický průmysl a průmysl bytové chemie.

Vedení společnosti Aroma Praha, a.s. si uvědomuje, že prosperita společnosti je závislá na kvalitě výrobků, spokojenosti zákazníků i stavu životního prostředí. Proto se rozhodla důsledně aplikovat zásady systému managementu kvality a environmentu, tím zlepšit kvalitu výsledků práce a tím zvýšit spokojenost jak zákazníků, tak zaměstnanců společnosti. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu, vedení společnosti vyhlašuje tyto strategické záměry:

Všeobecné zásady

 • Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat. 
 • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami, přijímáním podnětů a reagovat na ně.
 • Pravidelným vzděláváním zvyšovat a prohlubovat povědomí zaměstnanců o vlastní odpovědnosti ve vztahu ke kvalitě provedené práce, k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví.
 • Naplňovat záměry své politiky stanovováním a přezkoumáváním konkrétních cílů, cílových hodnot a programů.

Zásady řízení kvality

 • Inovativnost a rozšiřování portfolia výrobků s ohledem na požadavky zákazníka k dosažení jeho všestranné spokojenosti.
 • Zajištění neustálého zlepšování hlavních procesů a jejich postupné zefektivňování včetně poskytovaných zdrojů pro dosažení stability a vysoké kvality poskytovaných produktů a služeb k uspokojení potřeb všech našich zákazníků.
 • Zvyšování úrovně zajištění podmínek uplatňování zásad bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti surovin a výrobků a to jak z hlediska zdravotních rizik, možností mikrobiologické, chemické a mechanické kontaminace, tak i toxikologických účinků látek přirozeně obsažených v aromatických látkách.

Zásady ochrany životního prostředí

 • Trvalé zlepšovat pracovní prostředí s ohledem na ochranu zdraví při práci a zvyšovat úroveň bezpečnosti práce.
 • Důsledně realizovat kroky vedoucí ke snížení produkce odpadů, spotřeby přírodních zdrojů, surovin a materiálů.
 • Zajistit třídění produkovaných odpadů, vyhledávat a upřednostňovat recyklaci a materiálové využití odpadů.
 • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření.
 • Provozovat všechna zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí.

Zásady bezpečnosti výroby potravin

 • Definování kritických kontrolních bodů ve všech fázích výrobního a distribučního procesu na základě detailní analýzy rizik a v souladu s principy systému HACCP.
 • Neustálé sledování kritických kontrolních bodů s jasně stanovenými pravidly pro vypořádání neshodných výrobků.
 • Funkční a pravidelně ověřovaný systém dohledatelnosti výrobních šarží a stahování výrobků od zákazníků pro minimalizaci negativních dopadů v případě expedice nestandardních výrobků.

Vedení společnosti Aroma Praha, a.s. přijalo tuto politiku za svou a zavazuje se systematicky pracovat na vytváření potřebných materiálních a personálních zdrojů. Dále se zavazuje pravidelně ověřovat stav integrovaného systému a kontrolovat výsledky jeho zlepšování.

 

V Židovicích, 1. října 2015