Aktuality
10. let Aromy v Polsku
Na podzim roku 2016 jsme oslavili 10let úspěšné obchodní činnosti Aroma Praha,a.s. v Polsku. ... ...více
Novinky jaro 2016
Vývojáři z fy AROCO mají pro vás opět něco nového určitě si vyberete. ... ...více
Novinky podzim 2015
Vývojáři z fy AROCO mají pro vás opět něco nového určitě si vyberete. ... ...více
Projekt Svarnish
Evropský projekt SVARNISH, krok vpřed v oblasti potravinářské obalové technologie. ... ...více
Novinky Aroco 2015
Vývojáři z fy AROCO mají pro vás opět něco nového určitě si vyberete. ... ...více
Spolupráce roku
Spolupráce roku - 3.místo ... ...více
Novinky v Aromě
Novinky připravené pro rok 2012 ... ...více
Výprodej - zásob AROCO
Celerová silice ze semen, kvalita dle produktové specifikace, cena dohodou ... ...více
SETKÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY
SETKÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY AROMY VE VINNÉM SKLÍPKU 28.5.2015 ... ...více
 
galerie.gif, 91kB
Novinky a akce
1/4
 
MY a SPOLEČNOST
1/4
 

 

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

 

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s., IČ 601 92 348, se sídlem: č.p. 64, 411 83 Židovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587 (dále jen "Aroma Praha, a.s." či  „Společnost“), v návaznosti na usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 13. října 2015, dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost AROCO, spol. s r.o., tímto v souladu s § § 375 a násl. a § 346 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích oznamuje, že na svém zasedání dne 5.února 2016 rozhodlo o prohlášení za neplatné níže uvedených akcií Společnosti, které nebyly ze strany dosavadních akcionářů předloženy Společnosti ani v dodatečně stanovené lhůtě stanovené dle § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Za neplatné bylo prohlášeno celkem 1.759 kusů kmenových listinných akcií emitenta Aroma Praha, a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, a to:

- 4 kusy akcií ve formě na jméno datum emise 28. února 2014 série A pořadová čísla akcií 068638 - 068641,

- 1.755 kusů akcií označených jako akcie na majitele (tyto akcie si jejich vlastníci dosud nevyměnili za akcie na jméno) datum emise 20. 8. 2001  série A pořadová čísla akcií 001517 - 001546, 001672 - 001699, 002010 - 002069, 002130 - 002247, 002746 - 002757, 002781 - 002902, 003263 - 003296, 003475 - 003534, 003549 - 003756, 003949 - 003987, 004963 - 005142, 005263 - 005330, 006145 - 006156, 006205 - 006240, 006563 - 006634, 006659 - 006748, 006893 - 006928, 007013 - 007112, 007173 - 007192, 007253 - 007336, 007997 - 008000, 008501 - 008508, 008561 - 008572, 008645 - 008704, 008717 - 008736, 008862 - 009005, 009072 - 009121, 009134 - 009180, 009259.

Za akcie ve formě na jméno, které byly tímto prohlášeny za neplatné (s datem emise 28. února 2014), vydá představenstvo Společnosti hlavnímu akcionáři v souladu s § 387 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Za akcie označené jako akcie na majitele, které byly tímto prohlášeny za neplatné (s datem emise 20. 8. 2001), byly již dříve emitovány nové akcie v souvislosti se změnou formy akcií na jméno (nepřevzaté akcie). Tyto dosud nepřevzaté nové akcie budou vydány hlavnímu akcionáři.

 

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s.
8.2.2016

 

 

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2. zákona o obchodních korporacích:

 
Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s., IČ 601 92 348, se sídlem: č.p. 64, 411 83 Židovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587 (dále jen "Aroma Praha, a.s." či  „Společnost“), v návaznosti na usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 13. října 2015, dle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost AROCO, spol. s r.o., tímto vyzývá všechny vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti odlišné od hlavního akcionáře, kteří jimi byli ke dni přechodu akcií, a kteří doposud nepředložili účastnické cenné papíry (akcie) vydané Společností k poskytnutí protiplnění (dále jen „Dosavadní akcionáři“), aby tak učinili v dodatečné přiměřené lhůtě určené Společností dle § 387 odst. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v termínu od 11. ledna 2016 do 1. února 2016
Dosavadním akcionářům bude poskytnuto protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře.
Akcie je možné předložit a o výplatu protiplnění požádat každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod. prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419. Kontaktní telefon:. 538 705 742, 538 705 773.
Při předávání akcií se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti; právnické osoby se navíc prokáží originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího tří měsíců). V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže se originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů, z nichž je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. Zástupci akcionáře dále doloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 
V případě, že bude prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli, pokud Dosavadní akcionář neprokáže, že zástavní právo zaniklo před přechodem vlastnického práva.
Nepředloží-li Dosavadní akcionáři své účastnické cenné papíry Společnosti ani ve výše uvedené dodatečné přiměřené lhůtě, budou tyto nepředložené cenné papíry v souladu s § 387 odst. 2 ve spojení s § 346 odst. 1 (věta první) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích prohlášeny za neplatné.
 
Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s.
5.1. 2016 
 
 

 Oznámení o uplatnění práva na dorovnání dle § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

 
 
 
Společnost AROCO, spol. s r.o., IČ 438 70 571, se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4574, hlavní akcionář společnosti Aroma Praha, a.s., se sídlem č.p. 64, 411 83 Židovice, IČ: 601 92 348, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587, tímto oznamuje, dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), že dne 27. listopadu 2015  bylo vytěsněným akcionářem uplatněno právo na dorovnání dle § 390 odst. 1 ZOK. Právo na dorovnání je uplatněno v souvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti Aroma Praha, a.s. ze dne 13. října 2015 o  přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře.
 
V  Praze  dne 1. prosince 2015
 
AROCO, spol. s r.o.
Výrobní skupina Aroco s.r.o. + Aroma a.s.
design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor
Detail nákupního koše
Pokud jste již v našem e-shopu zaregistrováni, pak se prosím před dokončením objednávky přihlašte.
Nebudete tak muset vyplňovat kontaktní údaje.